RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

1 wrzesień 2016 r.


DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ UL. HALLERA 6
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko pracy: referent

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych,
  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. wykształcenie minimum średnie,
  7. wysoka kultura osobista
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. praktyczna znajomość zasad gospodarki materiałowej,
  2. umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
  3. biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, PowerPoint), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu,
  4. znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
  5. umiejętność redagowania pism urzędowych,
  6. umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy
 3. Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:
  1. obsługa biura Warsztatu,
  2. przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji,
  3. rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
  4. koordynacja obiegu dokumentów,
  5. prowadzenie i obsługa magazynu,
  6. sporządzanie raportów fiskalnych,
  7. rozliczenie kasy fiskalnej Warsztatu z kasą główną CKPiDZ,
  8. prowadzenie dokumentacji Warsztatu (dokumentacja finansowo księgowa, przygotowanie zestawień semestralnych dla nauczycieli, ewidencji czasu pracy nauczycieli itp.),
 4. Warunku pracy i płacy:
  1. umowa o pracę, 3/4 etatu,
  2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786)
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  1. W jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny, CV,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dnia 12.09.2016 r., do godz. 13.00.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie 12.09.2016 r. do godz. 15.00.

Dokumenty kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu, a także te, które wpłyną do CKPiDZ w Rudzie Śląskiej po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w CKPiDZ oraz na stronie internetowej CKPiDZ.

41-709 Ruda Śląska ul. Hallera 6; tel/fax: 32 2487380;Opublikował: Łukasz Ocipka
Publikacja dnia: 01.09.2016
Podpisał: Łukasz Ocipka
Dokument z dnia: 01.09.2016
Dokument oglądany razy: 1 127